25.11.2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

                                                                                                                 Oświęcim, dnia 19 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                                                                                                                 Oświęcim, dnia 19 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem w/w opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 16 grudnia 2013r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim,
ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.