22.09.2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu
położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr LIII/1028/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu
położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr LIII/1028/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łęgowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 20 października 2014 r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.