05.06.2013

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących stypendiów sportowych

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 czerwca 2013 r. rozpoczęcie konsultacji 
 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 czerwca 2013 r. rozpoczęcie konsultacji 
 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowych współzawodnictwie sportowym.

2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 12 czerwca do 1 lipca 2013 r.

3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłany pocztą elektroniczną.

4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:

a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: krystyna.plachta@um.oswiecim.pl lub osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.