14.05.2018

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Na podstawie uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 14 maja 2018 r. konsultacje społeczne.

1. Przedmiotem konsultacji są następujące projekty uchwał:
a) w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
b) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim.

2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 21.05.2018 r. do 28.05.2018 r.

3. Projekty uchwał zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.

4. Zgłoszone uwagi winny zawierać następujące informacje:

a) nazwę podmiotu zgłaszającego,
b) osobę do kontaktu,
c) telefon, e-mail lub adres do korespondencji,
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych zapisów wraz
z uzasadnieniem.

5. Propozycje należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.tarlowska@um.oswiecim.pl lub osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 9, tel. 33 84 29 309

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim