28.08.2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – 18.08.2017

Oświęcim, dnia 18 sierpnia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.88.68.2016.II
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382.

 

Oświęcim, dnia 18 sierpnia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.88.68.2016.II
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 46, art.54 ust. 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XXIX/569/16 z dnia 21 grudnia 2016r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od 4 września 2017 r. do 2 października 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

 

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32 – 600 Oświęcim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
– projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382,
– prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017r. do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.