05.02.2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Oświęcim, dnia 2 lutego 2016r.
Znak sprawy:
GA.6721.79.65.2015.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim

Oświęcim, dnia 2 lutego 2016r.
Znak sprawy:
GA.6721.79.65.2015.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr X/161/15 z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej uchwałą Nr XI/192/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim (od ul. Pod Borem do ul. 3 Maja – do granic administracyjnych miasta), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 14 marca 2016r w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój nr 22, – w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2016r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Mieście Oświęcim.
– prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r. do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Równocześnie informuje się, że planowana inwestycja przebudowy gazociągu już posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 5/2015, znak GA.6220.28.2014.III z dnia 8 kwietnia 2015 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (opinia z dnia 09.03.2015r, znak: OO.4240.1.69.2015.JP), oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu (opinia z dnia 04.03.2015r, znak: PSE-ONNZ-420-17-1/15/601).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.