18.11.2014

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – listopad 2014

Oświęcim, dnia 7 listopada 2014r.
Znak sprawy:
GA.6721.68.72.2014.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr LI/967/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy”, w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2 – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Oświęcim, dnia 7 listopada 2014r.
Znak sprawy:
GA.6721.68.72.2014.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr LI/967/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy”, w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2 – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

w dniach od 21 listopada 2014r. do 19 grudnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim I piętro pok. nr 22, w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014r. (wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim, parter Sala Ślubów.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Oświęcim, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 2 stycznia 2015r. w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o prognozie oddziaływania na środowisko wraz z ekofizjografią do w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w/w projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Oświęcim lub na jego adres, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.