23.05.2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

Oświęcim, dnia 13 maja 2016 r.

Znak sprawy:
GA.6720.1.161.2014.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Oświęcim, dnia 13 maja 2016 r.

Znak sprawy:
GA.6720.1.161.2014.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LI/968/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 maja 2016r. do 30 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim – Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.
Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek) w siedzibie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15 o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2016 r. do Prezydenta Miasta Oświęcim 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2 (Dziennik Podawczy) lub przesłać na jego adres.
Uwaga powinna zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.

UWAGA! ZAŁĄCZONE PLIKI NAJLEPIEJ ZAPISAĆ NA DYSKU, NIE OTWIERAĆ PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ Z UWAGI NA SPORY ROZMIAR