30.08.2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, 25 sierpnia 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.80.116.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego
i Bema

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr X/159/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.06.2015r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema.

Oświęcim, 25 sierpnia 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.80.116.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego
i Bema

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr X/159/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.06.2015r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema.

Zmiana planu, zgodnie z uchwałą Nr X/159/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.06.2015r.w sprawie przystąpienia do jej sporządzenia, dotyczy wyłącznie korekty ustaleń tekstowych w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema, uchwalonego uchwałą Nr X/82/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 583 z dnia 9 sierpnia 2007, poz. 3887).
Projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 września 2016r. do 6 października 2016r. w Urzędzie Miasta Wydziale Architektury i Urbanistyki 32 – 600 Oświęcim; ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.
Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 27 września 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15. o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2016r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Oświęcim 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2, (Dziennik Podawczy),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ponadto informuję, iż zgodnie z pismem znak: OO.410.11.18.2015.AZ z dnia 30 października 2015r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pismem znak: PSE-ONNZ -420-128-1/15/5348 z dnia 19 listopada 2015r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu uzyskano zgodę na możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.