05.09.2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 1 września 2016r.
Znak sprawy:
GA.6721.81.64.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/300/15 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Oświęcim, dnia 1 września 2016r.
Znak sprawy:
GA.6721.81.64.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/300/15 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego niniejszym projektem planu są zgodne z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/300/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 września 2016r. do 13 października 2016r. w Urzędzie Miasta Wydziale Architektury i Urbanistyki 32 – 600 Oświęcim; ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 11 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15. o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2016r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Oświęcim 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2, (Dziennik Podawczy),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęci