20.01.2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.84.60.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.84.60.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46, art.54 ust. 2 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 353, ze. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XXI/406/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej,
prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.