13.04.2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

 

Oświęcim, dnia 7 sierpnia 2015r.

 

Znak sprawy:
GA.6721.75.80.2014.II

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr LVII/1101/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2015r. do 21 września 2015r., w siedzibie w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22 – w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września (wtorek), o godzinie 14:00, w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15.

 

 

Oświęcim, dnia 7 sierpnia 2015r.

 

Znak sprawy:
GA.6721.75.80.2014.II

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr LVII/1101/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2015r. do 21 września 2015r., w siedzibie w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22 – w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września (wtorek), o godzinie 14:00, w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2015 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
– o ww. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2015 r., w Urzędzie Miasta Oświęcim lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.