21.04.2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 16 kwietnia 2015r.
Znak sprawy:
GA.6721.72.104.2014.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LIV/1050/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Oświęcim, dnia 16 kwietnia 2015r.
Znak sprawy:
GA.6721.72.104.2014.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LIV/1050/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Granice obszaru objętego niniejszym projektem planu są zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LIV/1050/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.04.2015r. do 27.05.2015r. w Urzędzie Miasta Wydziale Architektury i Urbanistyki 32 – 600 Oświęcim; ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22 – w godzinach urzędowania.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 12.05.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim, parter Sala Ślubów. o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2015 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Oświęcim
32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2, (Dziennik Podawczy),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim; ul. Zaborska 2
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.