27.04.2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 21.04.2015r.

 

Znak sprawy: GA.6721.66.105.2013.II

 

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),

Oświęcim, dnia 21.04.2015r.

 

Znak sprawy: GA.6721.66.105.2013.II

 

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XL/742/13 z dnia 28 sierpnia 2013r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja 2015r. do 1 czerwca 2015r., w siedzibie w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22 – w godz. 8.00 – 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja (wtorek), o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim, parter Sala Ślubów. Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. , poz. 1235 z późniejszymi zmianami), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
‒ o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
‒ o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania. Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 r., w Urzędzie Miasta Oświęcim lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.