25.06.2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 15 czerwca 2015r.

Znak sprawy:
GA.6721.74.73.2014.II

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 199) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr LVI/1083/14 z dnia 24 września 2014 r.

Oświęcim, dnia 15 czerwca 2015r.

Znak sprawy:
GA.6721.74.73.2014.II

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 199) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr LVI/1083/14 z dnia 24 września 2014 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 4 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro – w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:

  • projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa
  • prognoza oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r. do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.