22.10.2012

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  MIASTA OŚWIĘCIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasiegu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy, przyjętego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 312, poz. 3629), w zakresie ustaleń tekstowych §16  zawierających  zasady wyposażenia w ciepło – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  MIASTA OŚWIĘCIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasiegu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy, przyjętego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 312, poz. 3629), w zakresie ustaleń tekstowych §16  zawierających  zasady wyposażenia w ciepło – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm)   a także w związku z  Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XIX/353/12 z dnia 28 marca 2012r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasiegu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy, przyjętego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 312, poz. 3629), w zakresie ustaleń tekstowych §16 w/w planu zawierających  zasady wyposażenia w ciepło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 30 października 2012r. do 29 listopada 2012r. (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz 01 listopada 2012r.) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach od 8.00 do 12.00 (pokój nr 22, I piętro).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 20 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15, początek o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2012r. poz. 647), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2012r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r., poz.1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: – o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; – o prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy , należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2012r. do Prezydenta Miasta Oświęcim , ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.
Uwagi do zmiany planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Oświęcim w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Do uwag i wniosków, o których mowa powyżej wskazane jest dołączenie mapki, z oznaczeniem nieruchomości (lub jej część), której dotyczy uwaga lub wniosek.