15.01.2013

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 23 stycznia 2013 r. do 21 lutego 2013 r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22  w godzinach  pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 23 stycznia 2013 r. do 21 lutego 2013 r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22  w godzinach  pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013r.  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 I piętro sala nr 15 o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi  należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2013r.