11.07.2013

Ogłoszenie o wyłożeniu planu miejscowego do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6 położonych w Oświęcimiu
przy ul. Olszewskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zmianami) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XIX/354/12 z dnia 28 marca 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/544/12 z dnia 28 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6, położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6 położonych w Oświęcimiu
przy ul. Olszewskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zmianami) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XIX/354/12 z dnia 28 marca 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/544/12 z dnia 28 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6, położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 18 lipca 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23,  pokój nr 22, I piętro – w dniach pracy urzędu od 8.00 do 12.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2013 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2013r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6 położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego,
– prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2013 r. do  Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Prezydent Miasta Oświęcim.