22.09.2011

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.), oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),  a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXIII/630/06 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego Pomnik Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną ustaloną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.), oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),  a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXIII/630/06 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego Pomnik Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną ustaloną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 29 września 2011r. do 27 października 2011r. w Urzędzie Miasta Oświęcim,Wydziale Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. nr 22, w godz. od  12.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15, o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcimia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada 2011 roku.
Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do protokołu. z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy  jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada 2011 r.