24.05.2016

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego

 

 OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie miasta Oświęcim, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1081/40 (Id. dz. 121301_1.0002.1081/40), obręb ewidencyjny Nr 0002, Dwory I, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
Podział nieruchomości opisanej powyżej jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu działek zajętych pod pas drogowy powiatowej drogi publicznej (ulicy Karola Olszewskiego) oraz pod inwestycję – budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

 

 OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie miasta Oświęcim, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1081/40 (Id. dz. 121301_1.0002.1081/40), obręb ewidencyjny Nr 0002, Dwory I, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
Podział nieruchomości opisanej powyżej jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu działek zajętych pod pas drogowy powiatowej drogi publicznej (ulicy Karola Olszewskiego) oraz pod inwestycję – budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Miasta Oświęcim w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Władysława Jagiełły 23, pokój nr 19 (I piętro), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 – 15:30, we wtorek od 7:30 – 17:00, piątek od 7:30 – 14:00) i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału i wydana zostanie decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

 Informacja: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Mienia Komunalnego, Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. (33) 8429269.