02.04.2012

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 2 kwietnia 2012 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w obszarze

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012".
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 2 kwietnia 2012 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w obszarze

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
 

 

I. Rodzaj zadania, warunki, termin i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta.
Punkt Informacji Turystycznej powinien być zlokalizowany w rejonie Starego Miasta
w Oświęcimiu, dostępny dla osób niepełnosprawnych, czynny minimum 6 dni w tygodniu, minimum
8 godzin dziennie.
Zadaniem PIT będzie w szczególności:
nieodpłatna obsługa turystów w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych miasta Oświęcim, bazie hotelowej, gastronomicznej, komunikacji zbiorowej, itp.,
obsługa przewodnicka lub pomoc w zorganizowaniu obsługi przewodnickiej po trasach turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu dla zewnętrznych grup turystycznych (dopuszcza się możliwość częściowej odpłatności) oraz dla grup szkolnych z miasta Oświęcim (nieodpłatnie),
dystrybucja materiałów promocyjnych o Oświęcimiu udostępnionych przez Urząd Miasta,
bieżący nadzór nad oznakowaniem niniejszej informacji turystycznej,
oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne PIT w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta Oświęcim,
bieżąca współpraca z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej i Wydziałem Promocji Miasta.
W PIT realizowane mogą być inne działania zaproponowane przez oferenta i zaakceptowane przez Urząd Miasta Oświęcim.
Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Obsługa turystów powinna być prowadzona w językach: polskim, angielskim lub niemieckim.
 

Termin: 1 maja – 30 listopada 2012 r.
 

Kwota: 10.000,00 zł
 

Kwota przeznaczona na dotacje jest określona w budżecie miasta Oświęcim na 2012 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012”.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy;

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2012 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2012 r.
Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być oznaczona:
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2012"

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Oświęcim:
Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne
z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 0,1,

2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne
0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków  0,1,2,3
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
0,1,2,3
7. Maksymalna ilość punktów 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa udzieli rekomendacji jedynie tym organizacjom pozarządowym, których oferta – zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami – otrzyma minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2012 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. Organizacje mogą żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest
do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta Oświęcim minimum na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

V. Informacja o zrealizowanych w latach 2010 i 2011 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
Turystyka i krajoznawstwo 
8.291,00 zł w  2010 r.
8.374,00 zł    2011 r. 

Prezydent Miasta Oświęcim
Oświęcim, 2 kwietnia 2012 r.