07.05.2019

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej

Oświęcim, dnia 25 kwietnia 2019r.

Znak sprawy:

GA.6721.100.2.2019.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr V/89/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej.

Obszar opracowania obejmuje teren w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, położony w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej, z wyłączeniem działek nr 1420/1, 1422/5, 2525.

Jednocześnie, zgodnie z art. 50, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu planu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Władysława Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 28 maja 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.