07.05.2019

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej

Oświęcim, dnia 25 kwietnia 2019r.

Znak sprawy:

GA.6721.100.2.2019.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr V/89/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej.

Obszar opracowania obejmuje teren w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, położony w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej, z wyłączeniem działek nr 1420/1, 1422/5, 2525.

Jednocześnie, zgodnie z art. 50, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu planu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Władysława Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@um.oswiecim.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 28 maja 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Font Resize
Contrast