19.03.2019

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego płytę Rynku Głównego

Oświęcim, dnia 14 marca 2019r.

Znak sprawy:

GA.6721.101.3.2019.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego płytę Rynku Głównego

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr IV/65/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego płytę Rynku Głównego, w granicach określonych na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Jednocześnie, zgodnie z art. 50, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu planu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Władysława Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
um@um.oswiecim.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 8 kwietnia 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uchwała