23.02.2012

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Zarząd Spółki PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach Programu porządkowania gospodarki  wodno-ściekowej  uprzejmie informuje,  że z dniem 01.06.2012 r. przystąpi do sukcesywnej kontroli na bazie obowiązujących przepisów gospodarki wodno-ściekowej na posesjach pod względem podłączeń do sieci, którą jest dostarczana woda lub odprowadzane ścieki. Jednocześnie informuje się, że klienci nie posiadający umów na dostawę i odprowadzanie ścieków, jak również dysponujący nieaktualnymi umowami, proszeni są o  zgłaszanie się do PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu  celem zawarcia bądź zweryfikowania umów.

Zarząd Spółki PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach Programu porządkowania gospodarki  wodno-ściekowej  uprzejmie informuje,  że z dniem 01.06.2012 r. przystąpi do sukcesywnej kontroli na bazie obowiązujących przepisów gospodarki wodno-ściekowej na posesjach pod względem podłączeń do sieci, którą jest dostarczana woda lub odprowadzane ścieki. Jednocześnie informuje się, że klienci nie posiadający umów na dostawę i odprowadzanie ścieków, jak również dysponujący nieaktualnymi umowami, proszeni są o  zgłaszanie się do PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu  celem zawarcia bądź zweryfikowania umów.

W związku z powyższym informuje się wszystkich klientów, że w terminie do dnia 30.05.2012r. w siedzibie  PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu  ul. Ostatni Etap 6, można dokonać uporządkowania spraw związanych z prawną stroną świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków tj. podpisania lub uzupełnienia umów w przypadku zaistniałych zmian.
Nadto informuje się, że osoby dokonujące kontroli będą posiadać upoważnienie wynikające  z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.). Mieszkańcy mogą być także pisemnie wzywani do okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Po upływie wskazanego wyżej terminu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostaną podjęte stosowne środki prawne, zgodnie z art. 28 ust.1, 4 i 4a wyżej powołanej ustawy. Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na mocy art. 8 ust.1 pkt 1,4 ustawy.

 

Więcej informacji udziela Spółka:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. 33 843-28-14, 843-28-77,  843-09-05, tel./fax: 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl