23.02.2017

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – 16.02.2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu:

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  • zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 09.12.2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLBI20005 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2036 r. poz, 7462), które weszło w życie w dniu 23.12.2016 r.

oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego:

  • zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20.01.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 860, Dz. Urz. Woj. Śląsk, z 2017 r. poz. 633), które weszło w życie w dniu 14.02.2017 r.
  • zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20.01.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 861, Dz. Urz. Woj. Śląsk, z 2017 r. poz. 632), które weszło w życie w dniu 14.02.2017 r.

Z treścią oraz z uzasadnieniami do ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, lub na stronie internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.