28.07.2011

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu,
uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr VII/75/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu, uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 204 r. w części dotyczącej jednostki planistycznej KS.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje jednostkę planistyczną KS, leżącą pomiędzy ulicami Sadową i Zatorską w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu,
uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr VII/75/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu, uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 204 r. w części dotyczącej jednostki planistycznej KS.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje jednostkę planistyczną KS, leżącą pomiędzy ulicami Sadową i Zatorską w Oświęcimiu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego na piśmie   w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1277) zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu, uchwalonego uchwałą Nr XIII/274/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 204 r. w części dotyczącej jednostki planistycznej KS.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.