01.03.2011

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy pasjonatów fotografii i uzdolnioną plastycznie młodzież do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO w Polsce”.

Zapraszamy pasjonatów fotografii i uzdolnioną plastycznie młodzież do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO w Polsce”.

Konkurs ma na celu przede wszystkim uwrażliwienie młodych twórców na zagadnienia dziedzictwa zarówno kulturowego (architektura, planowanie miejskie, sztuka monumentalna), jak i naturalnego (architektura krajobrazu, interakcja człowieka ze środowiskiem – zwłaszcza w postaci nieodwracalnych zmian, niezwykłe zjawiska naturalne lub obszar o wyjątkowym pięknie natury), dając artystom szansę na podjęcie współodpowiedzialności za miejsca, w których żyją pod szczególną opieką, chronić je przed zniszczeniem i umożliwić ich zachowanie w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

Prace konkursowe mają prezentować polskie miejsca wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Konkurs ma być lekcją świadomego i aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu wspólnoty narodowej w zachowaniu oraz pomnażaniu dziedzictwa narodowego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowanków świetlic, warsztatów i placówek wychowania pozaszkolnego w wieku od 6 do 21 lat.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski oraz Prezes Ligi Polskich Miast i Miejsc Unesco.

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2011 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.mdk.zam.pl