07.01.2013

Opinia prawna dotycząca wygaśnięcia mandatu prezydenta Jacka Grossera

 

Radny Piotr Kućka w imieniu Klubu Radnych Solidarna Polska wystąpił na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2012 roku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu pana Jacka Grossera, wybranego w ostatnich wyborach na funkcję prezydenta Oświęcimia. (Inicjatywa uchwałodawcza w załączeniu).

 

Radny Piotr Kućka w imieniu Klubu Radnych Solidarna Polska wystąpił na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2012 roku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu pana Jacka Grossera, wybranego w ostatnich wyborach na funkcję prezydenta Oświęcimia. (Inicjatywa uchwałodawcza w załączeniu).

Zdaniem radcy prawnego Urzędu Miasta Oświęcim brak jest podstaw prawnych do podejmowania działań wygaszających mandat panu Jackowi Grosserowi. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wygaśnięcie mandatu następuje na wskutek orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Tymczasem jak wynika z przekazanej do Urzędu Miasta decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Chrzanowie z dnia 23 maja 2012 roku, w stosunku do pana Jacka Grossera orzeczono okresową całkowitą niezdolność do pracy oraz okresową niezdolność do samodzielnej egzystencji do 30 kwietnia 2014 r. Przyznano mu więc rentę na okres do 30 kwietnia 2014 roku. Tym samym nie przysługuje mu renta stała przyznawana osobie, u której stwierdzono stałą niezdolność do pracy.

 

Dlatego nie można przyjąć, że wobec pana Grossera orzeczono trwałą niezdolność do pracy, o której jest mowa w art. 26 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku, o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.( Stanowisko radcy prawnego w załączeniu).

Takie samo stanowisko reprezentuje Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdza w piśmie przesłanym do przewodniczącego Rady Miasta Piotra Hertiga z 18 lipca 2012 r. cyt. „ (…) w zaistniałej sytuacji brak jest przesłanek uzasadniających podjęcie działań zmierzających do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Oświęcim.” ( Stanowisko Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w załączeniu).