28.09.2020

Oświęcim. Będą kontrole przydomowych kompostowników

Na tle zieleni zbity z desek kompostownikUrząd Miasta Oświęcim informuje, że od 1 października strażnicy miejscy rozpoczną kontrole przydomowych kompostowników. Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego, nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, uniemożliwia osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta dokonanie oględzin nieruchomości wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Reguluje to art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fot. Internet