19.05.2022

Oświęcim. Ekologiczny festyn już 28 maja. W tym roku w parku Chemików

Plakat z informacją o impreziePo dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, powraca Ekomajówka. Impreza, która łączy dobrą zabawę z promowaniem ekologicznych zachowań i nawyków gromadzi zawsze na placu Pokoju wielu oświęcimian i gości z sąsiednich miejscowości. Tym razem zmieni się miejsce ekologicznego pikniku rodzinnego. Organizatorzy zapraszają na ekologicznych festyn do parku Pokoju, 28 maja od godziny 14 do 18. W tym dniu będzie można odwiedzić stoiska firm propagujących ekologiczny styl życia, rękodzielników i producentów zdrowej żywności. Nowością będzie stoisko Wydziału Ochrony Środowiska, na którym pracownicy będą informować zainteresowanych o możliwościach uzyskania dotacji do wymiany pieców. W trakcie imprezy zaprezentują się też spółki miejskie. Z myślą o najmłodszych przygotowano dmuchańce i warsztaty plastyczne. Teatr Kultureska z Krakowa przedstawi interaktywny spektakl ekologiczny pt. „Bukiet talentów”. Wśród propozycji są również pokazy tańca, pierwszej pomocy, konkursy i quizy z nagrodami oraz gry i zabawy prowadzone przez animatorów. Obok wielu atrakcji, podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy Oświęcimia będą mogli otrzymać kwiaty za elektrograty. Maksymalna ilość sadzonek, jaką będzie mogła otrzymać jedna osoba to 24 sztuki. Podczas zbiórki będzie odbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady) obejmujący w pierwszej grupie duże urządzenia: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne itp. Druga grupa to mały sprzęt: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, maszynki do mięsa, monitory, mikrofalówki, komputery, telewizory, drukarki, faksy, laptopy, sprzęt kopiujący, maszyny do pisania. W trzeciej grupie są urządzenia do strzyżenia, suszenia włosów, golenia, masażu, zegary, wagi, kamery video, wentylatory elektryczne, klawiatury, myszki, notebooki, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, telefony, odbiorniki radiowe, oprawy oświetleniowe, pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła z wyjątkiem żarówek, kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry video, pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, młynki do kawy, noże elektryczne itp.

Tego dnia zostanie uruchomiona bezpłatna linia autobusowa MZK dowożąca na imprezę. W pobliże parku Pokoju będzie można dojechać liniami kursowymi: 

linia 3 o godz. 13:31 z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole

 linia 3 o godz. 13:54 z przystanku Dwory Pętla

 linia 2 o godz. 14:48 z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole przez Stare Stawy Pętla 

Powrót z imprezy zapewni

linia 3 o godz. 17:29 z przystanku Stare Stawy Pętla do przystanku Dwory Pętla

linia 3 o godz. 17:56 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla

linia 3 o godz. 18:29 z przystanku Stare Stawy Pętla do przystanku Dwory Pętla

linia 3 o godz. 18:57 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla

 

Plakat z informacją o imprezieRegulamin akcji Kwiaty za elektrograty

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE  imprezy pn. „Ekomajówka”

I. Informacje ogólne:
1. Organizator: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2
2. Termin i miejsce: 28 maja 2022r. Park Pokoju, ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu

II. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie imprezy pn. „Ekomajówka”. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na Ekomajówce.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe:
1. Impreza ma charakter otwarty z ograniczoną ilością miejsc.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
4. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby porządkowe Organizatora.
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób bezpieczny, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 
6. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren imprezy, bez podawania uzasadnienia osobom:
a) zachowującym się agresywnie,
b) których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób.
7. Zakazane jest: 
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób tam przebywających.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;
c. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
d. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się spożywania wszelkich napojów alkoholowych.
10. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy. Nie mogą zajmować miejsc na leżakach.
11. Osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
12. Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, epidemia, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej na terenie Parku Pokuju.
16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów przedsięwzięcia oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
17. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18. Wizerunek osób przebywających może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, m.in. na stronie internetowej: oswiecim.pl oraz na miejskim facebooku.
19. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: oswiecim.pl
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy.
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
22. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Miasta Oświęcim