15.05.2019

Oświęcim. Jak segregować odpady komunalne?

Pojemniki na śmieci stoją na specjalnie wybrukowanym miejscu
oświęcim, gospodarka odpadami komunalnymi, altany śmietnikowe, pszok

Szanowni Mieszkańcy Oświęcimia, z uwagi na występujące niekorzystne zjawisko związane z negatywną estetyką altan śmietnikowych – miejsc zbierania odpadów przeznaczonych dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej – przypominamy, że w Oświęcimiu obowiązują ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. W mieście jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych tj. papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła, które należy wrzucać do pojemników (dzwonów) znajdujących się w pobliżu altan śmietnikowych lub innych wyznaczonych miejscach.
2. W Oświęcimiu funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i zlokalizowane przy ul. Bema 12 i ul. Szewczyka 3. Każdy mieszkaniec możne dostarczyć następujące tam odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady remontowe i inne pochodzące z gospodarstw domowych, za które nie jest pobierana opłata.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 13.00.
3. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady wielkogabarytowe i inne należy dostarczać do PSZOK-ów lub magazynować w taki sposób, aby zapewnić dostęp do pojemników i nie pogarszać estetyki miejsca zbierania odpadów.
4. Odpady przeterminowanych leków można bezpłatnie oddać w 11 aptekach w mieście.
5. Zabrania się wsypywania odpadów remontowych tj. gruzu do pojemników przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne. Należy je dostarczać do PSZOK-ów lub zbierać w workach w taki sposób, aby nie zaśmiecać miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów.
6. Odpady komunalne zmieszane należy wrzucać do pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych lub innych wyznaczonych miejscach, które obsługiwane są przez podmiot odbierający odpady. Są one wywożone minimum trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy oraz piątki.

Należy pamiętać, że estetyka miejsca zbierania odpadów komunalnych zależy głównie od mieszkańców, którzy z niego korzystają. Pozostawianie odpadów wielkogabarytowych, remontowych w altanach śmietnikowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie generuje nie tylko dodatkowe koszty systemu, ale również ma negatywny wpływa na estetykę całego terenu.

Pojemniki na śmieci stoją na specjalnie wybrukowanym miejscu
oświęcim, gospodarka odpadami komunalnymi, altany śmietnikowe, pszok