30.05.2018

Oświęcim. Kolorowy Dzień Dziecka na bulwarach

 

Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim oraz Urząd Miasta Oświęcim zaprasza na kolorowy Dzień Dziecka organizowany 3 czerwca 2018 r., od godziny 16 do 19, na parkingu przy ul. Bulwary w Oświęcimiu. W programie:
godz. 16– rozpoczęcie imprezy
godz. 16.10 – 17– koncert muzyczny
godz. 17 – 17.15 – pierwszy rzut proszków Holi
godz. 17.15 – 18– pokaz iluzjonisty
godz. 18 – 18.15 – drugi rzut proszków Holi
godz. 18.15 – 18.45 – pokazy: sztuk walk, udzielania I pomocy przedmedycznej
godz. 18.45 – 19– trzeci rzut proszków Holi.

Ponadto:
– bezpłatne dmuchańce dla młodzieży
– animacje: malowanie twarzy, malowanie kredą,
– konkursy z nagrodami
– stoisko gastronomiczne

Iluzjonista Konrad Mościński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY
„Kolorowy Oświęcim”
odbywającej się na parkingu na Bulwarach nad Sołą w Oświęcimiu
dnia 3 czerwca 2018r.

1. Organizator:
– Urząd Miasta Oświęcim
Pomysłodawca imprezy- Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim

2. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza pn. „Kolorowy Oświęcim”. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
3. Osoba odpowiedzialna za imprezę: Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

3. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Oświęcimia i okolic, wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń porządkowych Organizatora „Kolorowego Oświęcimia” oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby medyczne i służby porządkowe
Organizatora.
5. Punkt medyczny na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
7. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy, na wyznaczonym do tego terenie, dopuszczony jest wyłącznie proszek HOLI ONE POWDER. Nie ma pozwolenia na wniesienie innego proszku. Przy próbie wniesienia przy wejściu nastąpi konfiskata. W trakcie rzutu proszków Holi dla ochrony oczu zaleca się używanie okularów ochronnych.
8. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora.
9. Zakazane jest:
a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy;
b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy;
c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych;
c. wyrobów pirotechnicznych;
d. napojów alkoholowych;
e. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
f. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
12. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy.
13. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej w czasie i na terenie imprezy.
14. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatorów, zobowiązane są do:
– posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach,
– pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz
– usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów imprezy oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
16. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy imprezy.
17. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.
20. Regulamin „Kolorowego Oświęcimia” udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: www.um.oswiecim.pl oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
22. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy-widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność;
2. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo odwołać imprezę.
3. Udział w imprezie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy.

Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zajmowania miejsc wskazanych przez służby porządkowe organizatora.

Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu

W imieniu Organizatora za porządek podczas przedsięwzięcia odpowiadać będą pracownicy służby ochroniarskiej oraz w razie potrzeby funkcjonariusze Straży Miejskiej. Uczestnicy maja obowiązek dostosować się do uwag i poleceń służby porządkowej oraz Organizatora.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy.