09.03.2017

Oświęcim. Konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu sieci szkół

 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 17 marca – 24 marca 2017 r. Uchwała zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłana za pomocą poczty elektronicznej.

 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 17 marca – 24 marca 2017 r. Uchwała zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłana za pomocą poczty elektronicznej.

Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:

a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych rozwiązań wraz z uzasadnieniem.

Uwagi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: barbara.rokowska@zsipm.eduoswiecim.pl lub osobiście w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, tel.: 33 842 25 05.