01.10.2018

Oświęcim. Lokalny program osłonowy dla najuboższych mieszkańców miasta, którzy wymienili stare źródła ciepła na ekologiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował lokalny program osłonowy dla najuboższych mieszkańców miasta, który obejmie możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach. Chodzi  o jeden z systemów ekologicznych takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program obowiązuje od 1 października 208 r.  do 31 marca 2023 roku.  Lokalny program osłonowy został przyjęty uchwałą Rady Miasta w sierpniu tego roku. Jest jednym z wielu działań miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Oświęcimiu. Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał A) można składać w okresie od 1 października do 31 października, natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał B) od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 r.  

– Program będzie obowiązywał do  31 marca 2023 r., a jego celem jest zniwelowanie skali dwóch ważnych problemów. Z jednej strony ma prowadzić do ograniczenia ubóstwa poprzez udzielenie wsparcia najuboższym mieszkańcom miasta ponoszącym zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania, a z drugiej strony ma zachęcać kolejnych mieszkańców do zmiany dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe czy podłączenie do c.o, tym samym przyczyniając się do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Oświęcim – wyjaśniają pracownicy MOPS.
O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby, które faktycznie zamieszkiwały i zamieszkują w lokalu mieszkalnym, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania nie wcześniej niż 25 lutego 2015 r. Ponadto osoby te muszą ponosić koszty związane z ogrzewaniem lokalu mieszkalnego, który zamieszkują oraz spełniać kryterium dochodowe. – Aby zwiększyć krąg osób uprawnionych do skorzystania z proponowanego wsparcia, w uchwale wprowadzającej program, podwyższono kryterium dochodowe do 150 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej – podkreślają pracownicy socjalni. Od 1 października 2018 r. kryterium to kształtuje się na poziomie:
– 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, podwyższone do 150 proc. wynosi 1051,50 zł,
– 528 zł dla osoby w rodzinie, podwyższone do 150 proc. wynosi 792 zł.
W przypadku osób czy rodzin, których dochód nie przekracza 100 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu może być udzielona do kwoty 500 zł na kwartał w okresie grzewczym. Natomiast w przypadku, gdy dochód jest wyższy niż 100 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ale nie przekracza 150 proc. tego kryterium, wsparcie może być udzielone do kwoty 300 zł na kwartał w okresie grzewczym.
Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał A) można składać w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października b.r., natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał B) od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadzący postępowanie w sprawie uzyskania wsparcia w ramach programu.