13.06.2019

Oświęcim. Miasto wychodzi z propozycją do najemców lokali

Budynek urzędu miasta
oświęcim, najemcy lokali, wykup lokali

Najemcy lokali będących własnością miasta, a znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będą mieli pierwszeństwo wykupu w trybie bezprzetargowym. Z tego przywileju będą mogły skorzystać te osoby, które wynajęły lokale przed 31 grudnia 2015 r. na czas nieoznaczony i prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową najmu. W sumie jest blisko 50 takich lokali w ponad 20 lokalizacjach: przy Bema 11, 21-27 i 31-37, Dąbrowskiego 15, Kopernika 2, Mickiewicza 6, Olszewskiego 2-10, 12-16, 18 -26, 30-38, 43-47, Skłodowskiej -Curie 1, 2, 2a i 7 -8, Sobieskiego 1-7, 2-8, Wróblewskiego 16-26 i 28-36, Wyspiańskiego 7-11, 19-23 i Zawidzkiego 2. – Przygotowaliśmy uchwałę, która uwzględnia wolę najemców lokali znajdujących się m. in. przy ul. Olszewskiego. Dwa lata temu podnosili oni kwestię pogarszających się warunków funkcjonowania w mieście placówek handlowych, w związku z przeniesieniem się handlu do powstałych centrów handlowych. Wystąpili wtedy z wnioskiem do miasta o obniżenie czynszu – przypomina Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Podkreśla też, że zgodnie z prawem miasto nie ma możliwości negocjacji cen czynszu. – W tej sytuacji przygotowaliśmy ankietę do wszystkich najemców z ul. Olszewskiego z pytaniem, czy są zainteresowani nabyciem zajmowanych lokali. Prawie wszyscy odpowiedzieli pozytywnie. Postanowiliśmy jednak rozszerzyć naszą uchwałę na wszystkie inne miejskie lokale użytkowe, będące we wspólnotach mieszkaniowych, mające uregulowany stan prawny – dodaje prezydent.
Najemcy zainteresowani zakupem wynajmowanego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w terminie do 29 sierpnia. Nie mogą mieć zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec miasta Oświęcim oraz opóźnień w zapłacie czynszu i innych opłat wynikających z umowy najmu. Są też zobowiązani przystąpić do zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży lokalu użytkowego w formie aktu notarialnego w terminie 3 miesięcy od podpisania protokołu uzgodnień sprzedaży lokalu użytkowego. Prawo pierwszeństwa do nabycia przysługuje tylko do jednego lokalu i dotyczy tych osób, które wynajmują dwa lub więcej lokali. Sprzedaży nie będą podlegać lokale użytkowe w budynkach wymienionych w wykazie do uchwały, których wyodrębnienie w trybie przepisów ustawy o własności lokali nie jest możliwe lub wystąpią inne przeszkody prawne uniemożliwiające ich zbycie. Najemcom lokali użytkowych nie przysługuje w stosunku do miasta roszczenie o wykup najmowanych lokali użytkowych. Po złożeniu przez najemcę wniosku, cena sprzedaży lokalu użytkowego zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przy wycenie lokalu nie odlicza się od ceny lokalu nakładów poniesionych przez najemcę. Z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu będzie można skorzystać pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, w szczególności wyceny lokalu, obciążają w całości najemcę. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego obciążają w całości nabywcę. Płatność za lokal należy uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży. Cena sprzedaży nie będzie podlegać rozratowaniu.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta ul. Jagiełły 23, tel. 33 8429220 i 33 8429217.

Font Resize
Contrast