25.11.2020

Oświęcim. Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Altana śmietnikowa na jednym z osiedli mieszkaniowychOd nowego roku zapłacimy więcej za odpady. Uchwała określająca nowe stawki opłat została przyjęta na październikowej sesji Rady Miasta. Do tej pory za odpady segregowane płaciliśmy 22 zł od osoby na miesiąc, a za niesegregowane – 44 zł. Teraz opłaty wzrosną do 25 zł za odpady segregowane, a w przypadku niesegregowanych do 50 zł za osobę za miesiąc. Utrzymana jest ulga w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny. Stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie za osobę. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpad w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie na nieruchomość. Na tym samym poziomie pozostają stawki opłat za wywóz odpadów w lokalach użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych.
Wprowadzone zmiany nie wymagają złożenia przez mieszkańców ponownej deklaracji. Pierwszą ratę według nowych stawek zapłacimy 15 kwietnia. Informacje o zmianie opłat oraz harmonogram zostanie dostarczony do wszystkich mieszkań i domów.

 

Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach określa, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być w całości pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, które wnoszą mieszkańcy. Na system gospodarki odpadami komunalnymi składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Z każdym rokiem wzrasta ilość odpadów odbieranych od mieszkańców. Podobnie jak koszty związane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli odbieraniem i zagospodarowywaniem odpadów. Poprzednie stawki nie zabezpieczały faktycznych kosztów całego systemu. Konieczne więc było wprowadzenie nowych.

Altana śmietnikowa na jednym z osiedli mieszkaniowych