20.12.2018

Oświęcim. Od 1 stycznia opłaty urzędowe należy płacić bezpośrednio na rachunek lub w kasie Banku Spółdzielczego

Od 1 stycznia 2019 roku kasa w Urzędzie Miasta zostaje zamknięta. Opłaty na rzecz Miasta Oświęcim można regulować bezpośrednio na rachunki, a także gotówką bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze Oddział w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 17. Opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazanie w decyzji, blankiecie wpłaty, piśmie informującym.

Numer rachunku bankowego: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

Rodzaj należności:  dzierżawa, wieczyste użytkowanie, opłata skarbowa, opłata dodatkowa za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, opłata za psa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata adiacencka, bilety opłaty parkingowej: roczny dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, duplikat rocznego dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, miesięczny ogólnodostępny, miesięczny na prawach wyłączności, opłata dotycząca decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach, opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o rewitalizacji.

47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 wadia do przetargu, zabezpieczenie wykonania umowy

https://oswiecim.pl/urzad-miasta/wykaz-rachunkow-bankowych-urzedu-miasta/