11.12.2019

Oświęcim. Prawo własności z bonifikatą również dla osób, które jeszcze nie otrzymały zaświadczenia z urzędu

W oddali widać bloki na S-Centrum

Od tego roku nie ma użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami mieszkalnymi. Każdy będzie miał prawo własności. Wcześniejszą opłatę roczną zastąpiła opłata przekształceniowa płatna przez okres 20 lat. Dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Oświęcimia.
Do tej pory Urząd Miasta wydał już ponad 70 proc. wszystkich zaświadczeń. Osoby, które je dostały mają informację o wysokości opłaty rocznej przekształceniowej, a także o wysokości opłaty w przypadku jej jednorazowej wpłaty, po zastosowaniu bonifikaty. W przypadku Oświęcimia jest to 30 proc. Mieszkańcy, którzy już otrzymali zaświadczenia mogą więc skorzystać z tej bonifikaty płacąc jednorazową opłatę w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Natomiast osobom, które otrzymają zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. przysługuje prawo do 30 proc. bonifikaty, jeżeli na piśmie złożą zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia oraz wniosą opłatę jednorazową, uwzględniającą tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty.
Ponadto nowi właściciele mogą się ubiegać o bonifikatę w opłacie jednorazowej wynoszącą 99 proc. w przypadku spełnienia wymogów wskazanych w zaświadczeniu o przekształceniu, w tym m. in. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, ofiary represji, inwalidzi wojenni i wojskowi. Szczegółowa informacja będzie zawarta w zaświadczeniu.
Do zaświadczenia zostanie dołączony druk wniosku w sprawie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatami.
Prawo wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych np. pod garażami, obiektami handlowymi, produkcyjnymi nadal obowiązuje, a opłaty należy płacić na dotychczasowych zasadach.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim tel. 33 8429217, 338429218 lub 33 8429220.

W oddali widać bloki na S-Centrum