06.07.2020

Oświęcim. Prezydent Oświęcimia z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

Ogród przy Dziennym Domu Pomocy

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut zapoznał radnych z raportem o stanie miasta i otrzymał wotum zaufania. Przedstawiony przez prezydenta kierunek zarządzania miastem poparło 14 radnych, w tym z Koalicji Obywatelskiej – 7, Platforma. Nowoczesna – 4 oraz 1 z Prawo i Sprawiedliwość i 2 niezależnych, 3 było przeciw ( PiS), a 4 wstrzymało się od głosu ( 3 z PiS i 1 niezależny ). Prezydent Janusz Chwierut prezentując raport, podkreślił, że obszerny dokument zawiera najważniejsze działania realizowane przez miasto oraz jednostki, instytucje kultury i spółki w minionym roku. – Udało się nam stworzyć mechanizm właściwego utrzymania i funkcjonowania miasta, połączony z dalszym dużym tempem inwestowania. Na tę kondycję miasta pracują urzędnicy, pracownicy instytucji, jednostek i spółek. – Miasto tworzą też mieszkańcy, instytucje, organizacje czy podmioty prywatne. I suma tych naszych wspólnych działań daje dobry efekt, jakim jest rozwój naszego miasta. Tę aktywność i zaangażowanie należy szczególnie docenić – podkreślał. Prezydent podkreślił też, że majątek miasta w 2019 roku wynosił 548 mln zł. W stosunku do 2018 roku wzrósł o 12 mln zł. – Staramy się go pomnażać, pozyskując środki zewnętrzne i prowadząc takie projekty, które nie tylko rozwijają nasze miasto, ale też stymulują i tworzą warunki rozwoju w wielu obszarach – mówił. Wskazał też na wyzwania, jakie czekają miasto. – Inwestycje gospodarcze oraz budownictwo mieszkaniowe to obszary, na które stawiamy duży nacisk. Sporo już zrobiliśmy, jednak dużo jest jeszcze projektów przed nami – podkreślał.

Fot. Rozbudowa Dziennego Domu Pomocy to jedna z ubiegłorocznych inwestycji/DDP
Absolutorium dla prezydenta

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Miasta było przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 roku i udzielenie włodarzowi miasta absolutorium. Dokument został przyjęty 16 głosami ( Koalicja Obywatelska – 7, Platforma. Nowoczesna – 4, niezależni – 3, Prawo i Sprawiedliwość – 2), przy 5 wstrzymujących się (PiS). Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Dochody miasta w 2019 roku osiągnęły ponad 223 mln zł, a wydatki ponad 230 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 7 mln zł. W porównaniu do 2018 dochody miasta wzrosły o 20 mln zł.
W ubiegłym roku wykonano w mieście wiele inwestycji na kwotę ponad 32,8 mln złotych, tj. 15 proc. wydatków ogółem.

Wśród nich była budowa parkingu wielopoziomowego Park and Ride, rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pomocy i przygotowanie do zwiedzania tuneli pod zamkiem. Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, które od lat czekały na doinwestowanie. Przebudowano ul. Młyńską, ul. Garbarską, ul. Krętą oraz ul. E. Orzeszkowej i ul. Wysokie Brzegi. Ruszyły też modernizacje ul. Sikorskiego, ul. Prusa, ul. Polowieckiej i ul. Szpitalnej. Wykonano też ścieżkę przy ul. Fabrycznej i chodniki przy ul. Budowlanych.
Ponadto miasto współfinansowało przebudowę drogi powiatowej – ulicy Olszewskiego.
Kapitał zakładowy Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego powiększył się o 1,7 mln zł z przeznaczeniem na budowę mieszkań na wynajem.
Miasto wsparło też Ochotniczą Straż Pożarną kwotą 700 tys. zł przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego ( (w tym: 650 tys. zł budżet miasta Oświęcim, 50 tys. zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ).
Miasto dopłaca mieszkańcom do wymiany starych pieców na nowoczesne źródła ciepła , spełniające najwyższe normy. W sumie w 2019 roku przeznaczono na dotacje ponad 980 tys. złotych.

Najważniejsze wydatki budżetu

W 2019 roku na transport i łączność wydano ponad 34 mln zł, tj. ok. 15 proc. wydatków, jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Ponad 13 mln zł, tj. prawie 6 proc. wydatków przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.

Ponad 15 mln zł, tj. ponad 7 proc. wydatków to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz na promocję miasta.

Na pomoc społeczną wydano ponad 18 mln zł, tj. prawie 8 proc. wydatków. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono ponad 1, 4 mln zł. Wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ , świadczenia rodzinne, wydawanie Karty Dużej Rodziny wynosiły ponad 38 mln złotych, tj. około 17 proc. wydatków.

Na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano ponad 17 mln złotych, tj. około 7 proc. wydatków. W tym uwzględniono również funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę ponad 8, 2 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dotacje dla instytucji kultury, pochłonęła blisko 10 mln złotych, tj. około 5 proc. wydatków, a na sport, w tym utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono ponad 11 mln złotych, tj. ponad 5 proc wydatków.

Największą pozycję wśród wydatków od lat stanowi oświata

W ubiegłym roku było to ponad 55 mln złotych, tj. około 25 proc. wydatków. Obok finansowania działalności bieżącej wykonano również szereg prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach. W 2019 roku subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 23,9 mln złotych. Tylko w 43 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście. – Samorządy z roku na rok muszą zabezpieczać większy wkład środków własnych na potrzeby oświaty, choć to rząd w subwencji powinien pokryć wydatki oświatowe. W ten sposób władza centralna przerzuca wydatki na barki samorządów lokalnych, ograniczając im możliwości realizacji innych zadań – wyjaśniał prezydent Janusz Chwierut.

Ogród przy Dziennym Domu Pomocy

Font Resize
Contrast