03.07.2017

Oświęcim. Prezydent z absolutorium za 2016 rok

 Radni udzielili absolutorium z wykonanie budżetu za 2016 rok prezydentowi Oświęcimia Januszowi Chwierutowi. Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Dochody wykonano w kwocie 192 mln zł, wydatki ponad 193 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 971 tys. złotych, przy pierwotnie zakładanym na poziomie ponad 11 mln zł.
Jak podkreślał prezydent poziom wykonania inwestycji w 2016 roku był najwyższy od kilku lat i wyniósł ponad 43,4 mln złotych.

 Radni udzielili absolutorium z wykonanie budżetu za 2016 rok prezydentowi Oświęcimia Januszowi Chwierutowi. Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Dochody wykonano w kwocie 192 mln zł, wydatki ponad 193 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 971 tys. złotych, przy pierwotnie zakładanym na poziomie ponad 11 mln zł.
Jak podkreślał prezydent poziom wykonania inwestycji w 2016 roku był najwyższy od kilku lat i wyniósł ponad 43,4 mln złotych.

– Prowadziliśmy wiele dużych inwestycji, przygotowaliśmy też dokumentację kolejnych. Przebudowywana była kryta pływalnia, powstała nowa droga łącząca ul. Batorego z ul. Jagiełły wraz z rondem, na niezagospodarowanym terenie na Zasolu przygotowaliśmy park. Przebudowane zostały: ul. Krzywa oraz odcinek ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia, ul. Marii Skłodowskiej – Curie i ul. Partyzantów oraz ul. Zajazdowa – wymieniał prezydent Janusz Chwierut.
Podobnie jak w latach ubiegłych miasto współfinansowało ze Starostwem Powiatowym przebudowę ulic: Słowackiego, Szpitalnej, Królowej Jadwigi przeznaczając na te inwestycje ponad 1,4 mln zł.

Inwestycje prowadziły też miejskie jednostki: Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy.
700 tys. zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Wydatki poniesione w 2016 roku w wybranych obszarach działalności miasta przedstawiały się następująco:
transport i łączność – ponad 24  mln zł, ok. 12 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla powiatu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.
Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wynosiły około 15  mln zł, co stanowi 7 proc. wydatków.
Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz na promocję miasta ponad 14 mln zł, około 7 proc. wydatków ogółem.

Znaczną kwotę, bo ponad 47 mln zł, około 25 proc. wydatków, wydano na oświatę i wychowanie. Obok finansowania działalności bieżące miasto wykonano również wiele prac remontowych, co pozwoliło na poprawę stanu technicznego budynków szkolnych i przedszkolnych. W 2016 roku subwencja oświatowa, w kwocie ponad 22,4 mln złotych, tylko w 47 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście.

Pomoc społeczna – ponad 36 mln zł, ponad 18 proc. wydatków ogółem. Sfinansowano koszty udzielanych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych i różnych innych form pomocy udzielanej dla podopiecznych. Pokryto także koszty funkcjonowania: Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano także wspieranie rodziny, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jak i również Oświęcimskiej Karty Dużej Rodziny, funkcjonowanie punktu opieki nad chorym w domu, noclegowni miejskiej.
Na dodatki mieszkaniowe wydano ponad 1,8 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wynosiły ponad 12 mln złotych, około 6 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg.
Są tu również wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Oświęcimia w kwocie ponad 6,5 mln złotych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 8 mln około 4 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na dotacje dla instytucji kultury.

Kultura fizyczna – ponad 30 mln zł ponad 15 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na utrzymanie obiektów sportowych.