03.07.2018

Oświęcim. Prezydent z absolutorium

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium za rok 2017. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ubiegły rok została przyjęta na czerwcowej sesji Rady Miasta. Dochody miasta w 2017 roku osiągnęły ponad 195 mln zł, a wydatki ponad 206 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad 11 mln zł. Wypracowano kwotę wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ponad 6 mln złotych. W ubiegłym roku wykonano w mieście wiele inwestycji na kwotę blisko 45 mln złotych.

Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. – Z roku na rok mamy większe dochody, ale też i wydatki. Oświęcim ma stabilne finanse, możemy więc przeznaczać znaczne pieniądze nie tylko na bieżące utrzymanie całej miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim na prowadzenie inwestycji istotnych dla dalszego rozwoju miasta i służących na co dzień mieszkańcom – ocenia prezydent Janusz Chwierut, dodając, że w minionym roku właśnie na inwestycje wydano rekordową kwotę. Podkreśla, że dobra kondycja miasta to efekt pracy urzędników oraz współpracy z Radą Miasta. – Podziękowania należą się wszystkim dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta za ich pracę i jednoczesne przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Radnym Rady Miasta Oświęcim dziękuję za współpracę i wspieranie moich działań podejmowanych na rzecz mieszkańców i naszego miasta – mówi prezydent.

W 2017 roku wykonano wiele inwestycji 

Do najważniejszych należały: rozbudowa krytej pływalni, budowa hali sportowej, osiedlowego domu kultury na Zasole, zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury. Rozpoczęto też przebudowę ul Jagiełły, od ulicy Św. Jana Bosko do ul. Przecznej, ulicę Kusocińskiego oraz ulice w Starym Mieście: Piastowską, Mały Rynek, Klasztorną, Mickiewicza, Stolarską i Solskiego. Zmodernizowano również ul. Zajazdową.
Ponadto miasto współfinansowało przebudowę dróg powiatowych: ul. Słowackiego i ul. Dąbrowskiego.

Najważniejsze wydatki budżetu 

W 2017 roku na transport i łączność wydano ponad 17  mln zł, tj. ok. 8 proc. wydatków, jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla Powiatu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Ponad 14  mln zł, tj. ponad 6 proc. wydatków przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.

Ponad 15 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków to koszty wiązane z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz na promocję miasta.

Na pomoc społeczną wydano ponad 14 mln zł, tj. ponad 7 proc. wydatków. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono ponad 1, 7 mln zł. Wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ , świadczenia rodzinne, wydawanie Karty Dużej Rodziny wynosiły ponad 28 mln zł, tj. około 14 proc. wydatków.

Na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano ponad 13 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków. W tym uwzględniono również funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę ponad 6,8 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dotacje dla instytucji kultury, pochłonęła blisko 11 mln zł, tj. około 4 proc. wydatków, a na sport w tym utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono ponad 36 mln zł, tj. ponad 17 proc wydatków.

Największą pozycję wśród wydatków od lat stanowi oświata

W ubiegłym roku było to około 49 mln zł, tj. około 24 proc. wydatków. Obok finansowania działalności bieżącej wykonano również szereg prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach.
W 2017 roku subwencja oświatowa wyniosła 23,2 mln zł i tylko w 47 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście.