16.09.2020

Oświęcim. Program ochrony środowiska dla miasta Oświęcim na lata 2020-2023 z perspektywą 2024-2027

Budynek urzędu miasta OświęcimPrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do wglądu “Programu ochrony środowiska dla miasta Oświęcim na lata 2020-2023 z perspektywą 2024-2027”.  Z projektem dokumentu można zapoznać się zapoznać na stronie BIP Urzędu Miasta Oświęcim: Program ochrony środowiska http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5981/dokument/23714

lub: Program ochrony środowiska  miasto Oświęcim [4] 1
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: aleksandra.kowalczyk@um.oswiecim.pl.

Należy je składać od 7 października 2020 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.