28.10.2021

OŚWIĘCIM.Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Program grantowy PGR, grafika obrazująca dwoje uśmiechniętych dzieci, chłopczyka i dziewczynkę, siedzących przy stolikach, na których są ustawione komputery, z których dzieci korzystają.

 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Miasto Oświęcim zamierza przystąpić do programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.
W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku tablet, laptop lub komputer stacjonarny.
Aby otrzymać wsparcie muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w tym przypadku Miasto Oświęcim),
dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej, który nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, deklaracji udziału wraz z wymaganymi załącznikami, która będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.
Deklarację udziału w programie wraz z załącznikami tj.:
1. wykazem – informacją o wyborze sprzętu,
2. oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,
3. zgodą na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO,
4. kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR np. świadectwo pracy (brak tego dokumentu nie wyklucza z udziału w konkursie)
osoby zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim mogą złożyć w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 w godzinach funkcjonowania pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada br.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
Procedura oceny wniosków i przyznawania środków będzie przeprowadzana przez inne podmioty.
Na poziomie miasta oświadczenia będą jedynie przyjmowane i następnie przekazywane do instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu.
Formularze oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne poniżej.
Dokumenty do pobrania:
Wykaz – informacja o wyborze sprzętu
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie rodzica
Oświadczenie ucznia pełnoletniego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informację dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr