30.01.2019

Oświęcim. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie zaświadczenie wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Oświęcimia.
Każdy właściciel otrzyma taki dokument w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia 1 stycznia 2019 r., bez konieczności składania wniosku. Zaświadczenia wydawane będą sukcesywnie.
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Wniosek ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wniosku. W sytuacji uzasadnionej potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej, termin na wydanie zaświadczenia wynosi 30 dni.
Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie ujawnione przez Urząd Miasta Oświęcim w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie.
Roczne opłaty za przekształcenie, równe opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia, należy wnosić przez okres 20 lat od daty przekształcenia. Opłata należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Pozostałe w terminie do dnia 31 marca, począwszy od 2020 roku.
W zaświadczeniu znajdzie się informacja o wysokości opłaty rocznej przekształceniowej, a także o wysokości opłaty w przypadku jej jednorazowej wpłaty, po zastosowaniu bonifikaty.
Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miasta Oświęcim Nr III/33/18 przewiduje bonifikatę w wysokości 30 proc. od opłaty uiszczonej jednorazowo dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, pod warunkiem jej zapłaty w terminie do 31 grudnia 2019 r. W przypadku doręczenia zaświadczenia po 31 grudnia 2019 r. właściciel mieszkania zachowuje prawo do bonifikaty, jeżeli zapłaci opłatę jednorazową do dnia 29 lutego 2020 r.
Opłaty przekształceniowe roczne oraz opłaty przekształceniowe jednorazowe należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 lub gotówką w Banku Spółdzielczym w Zatorze, Oddział Oświęcim, ul. Piastowska 17 (vis a vis Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2)
Po dokonaniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściwy organ wyda zaświadczenie również z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej. To zaświadczenie właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej lokalowej wpisu roszczenia o opłatę.
Sąd pobiera od wniosku o wykreślenie roszczenia, opłatę sądową w wysokości:
• 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
• 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim tel. 33 8429217 lub 33 8429220.

 

Font Resize
Contrast