19.05.2021

Oświęcim. Przypomnienie o obowiązku przedsiębiorców do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Budynek Urzędu MiejskiegoUrząd Miasta Oświęcim przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Kserokopię lub skan umowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim, Wydział Ochrony Środowiska,  lub przesłać na adres email: beata.grabowska@um.oswiecim.pl, niezwłocznie po jej zawarciu w celu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Brak aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie nałożeniem kary grzywny.