01.02.2023

Oświęcim. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT za gaz w 2023 roku

 

Grzejnik z termostatemMieszkańcy gospodarstw domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą starać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Obejmuje ona okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O refundację można się ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz.
Sprawami refundacji zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska ul. Zaborska 2, pok. 30, tel. 33 842 91 30 oraz Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. 23, tel. 33 842 92 23.
Wnioski będzie można składać od 15 lutego 2023 r. do 29 lutego 2024 roku tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, pok. nr 1, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30–15.30, wtorek w godzinach 7.30–17.00, piątek w godzinach 7.30–14.00, elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2,32-600 Oświęcim.
Wniosek o refundację podatku VAT tzw. „dodatek gazowy” należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, nie później niż do 29 lutego 2024 r.
Dodatek gazowy odpowiada wysokości podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla odbiorcy paliw gazowych.
Zwrot podatku VAT otrzyma wyłącznie odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wniosek o refundację podatku VAT za gaz PDF

 


Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:
1. Osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł;
2. Osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• dochody z gospodarstwa rolnego;
• dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
• 2021 r. w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2023 r.,
• 2022 r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.
Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

 

Grzejnik z termostatem