13.02.2020

Oświęcim. Trwają konsultacje w sprawie zakazu palenia węglem w Oświęcimiu

Z komina unosi się czarny dym

Informujemy Mieszkańców Miasta, że do 21 lutego trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wprowadzającej w mieście Oświęcimiu ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zaproponowane rozwiązania mają zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu wysokiego stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Przygotowany projekt uchwały ma charakter intencyjny, gdyż stosownie do postanowień art. 96 Prawo ochrony środowiska wyłączną kompetencję do wprowadzenia tych ograniczeń ma Sejmik Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski do zaproponowanych w projekcie uchwały zmian można przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub drogą elektroniczną: magdalena.ptaszynska@um.oswiecim.pl
W projekcie uchwały zostały wymienione następujące daty:
1. od 1 września 2022 r. – zakazuje się montażu kotłów węglowych w nowych budynkach, za wyjątkiem kotłów będących w trakcie montażu, lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, przed 1 września 2022 r.
2. od 1 stycznia 2023 r. – zakazuje się użytkowania kotłów węglowych pozaklasowych,
3. od 1 września 2024 r. – zakazuje się użytkowania kotłów węglowych klasy 3 i 4,
4. od 1 września 2028 r. – zakazuje się użytkowania kotłów klasy 5,
5. od 1 września 2022 r. – jest możliwość spalania biomasy stałej (tj. np. drewno, pelet) tylko w kominkach, które spełniają wymagania ekoprojektu, nie są jedynym źródłem ciepła oraz w kominkach, w których montowane są urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu,
6. do 31 grudnia 2032 r. – mogą być użytkowane instalacje spełniające wymagania ekoprojektu, czyli kotły węglowe niskoemisyjne oraz kominki. Stąd też od 1 stycznia 2033 r. proponuje się wprowadzić zakaz używania kotłów węglowych oraz kominków spełniających wymagania ekoprojektu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie występował brak możliwości technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. W przypadku pojawienia się możliwości podłączenia do sieci, postuluje się, aby kotły węglowe lub kominki spełniające wymagania ekoprojektu mogły być użytkowane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od daty ich montażu.

Projekt uchwały Rady Miasta:Projekt Uchwała Dot. Zakazu Palenia Węglem