17.09.2018

Oświęcim. Trzydniowe imprezy plenerowe na powitanie jesieni

21.09 (piątek)

Krzywa Alternatywa – godz. 18
Golec uOrkiestra – godz. 19.30

regulamin imprezy masowej – kliknij i zapoznaj się

22.09 (sobota)

Piknik Organizacji Pozarządowych – godz. 12

23.09 (niedziela)

Muzyczna Podróż w Czasie 

13.30 prezentacja zespołów z Sambora Muzyczna podróż w czasie 

godz. 14.20 Jack Band

godz. 15.15 Singin’ Birds

godz. 16.45 The Backwards *podane godziny są orientacyjne i mogą ulec przesunięciom

fotobudka (Rynek Główny)

Kuchnie Świata- Smaki Jesieni

5 Targowisko staroci „Rzeczy z duszą od godz. 11 do 18.

Więcej o niedzielnych koncertach: http://www.ock.org.pl

Więcej o Targowisku staroci:http://www.muzeum-zamek.pl

Regulamin imprez w dniu 22 i 23 września na Rynku – kliknij i zapoznaj się


UWAGA!

Zmiana organizacji ruchu na Rynku Głównym w Oświęcimiu

w dniach 20-24.09.2018

W związku z organizacją imprezy pn. „JESIEŃ OŚWIĘCIMSKA”, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 września 2018r. na Rynku Głównym w Oświęcimiu informujemy Państwa, iż:

– od dnia 20 września (czwartek) od godz. 10.00 do dnia 21 września (piątek) do godz. 17.00 północna pierzeja Rynku Głównego w Oświęcimiu (od strony Sądu Rejonowego) będzie wyłączona z ruchu kołowego.

– od dnia 21 września (piątek) od godz. 17.00 do 23 września (niedziela) do godz. 20.00 Rynek Główny w Oświęcimiu będzie wyłączony z ruchu kołowego. W tych dniach nieprzejezdne będą ulice: Mayzla, Plebańska, Rynek Główny.

Prace demontażowe sceny i całej infrastruktury po zakończeniu imprezy potrwają od dnia 23 września 2018r. (niedziela) od godz. 20.00 do dnia 24 września 2018r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów organizatorów imprezy oraz służb miejskich i porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.


Załącznik nr 7
do planu zabezpieczenia

REGULAMIN IMPREZY i OBIEKTU
dotyczący imprezy pn. „JESIEŃ OŚWIĘCIMSKA”
odbywającej się na Rynku Głównym w Oświęcimiu
dnia 21 września 2018r.

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. 2017 poz 1347.) oraz na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017.0.1160 t.j.).

1. Organizator:
– Urząd Miasta Oświęcim

2. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza pn. „JESIEŃ OŚWIĘCIMSKA”. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
3. Osoba odpowiedzialna za imprezę: Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

3. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Oświęcimia i okolic, wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń porządkowych Organizatora „JESIENI OŚWIĘCIMSKIEJ” oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby medyczne i służby porządkowe Organizatora. Pracownicy służb porządkowych wyposażeni będą w identyfikatory zawierające co najmniej następujące informacje:
– nazwę wystawcy,
– numer identyfikacyjny i fotografię pracownika,
– okres ważności,
– pieczęć i podpis wystawcy.
Pracownicy służb porządkowych organizatora imprezy upoważnieni są do wydawania dyspozycji i poleceń dotyczących m.in.:
– sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
– legitymowania osób w celu potwierdzenia tożsamości,
– przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą na imprezę lub posiadają w jej trakcie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
– wzywania do opuszczenia imprezy oraz usuwania osób nie posiadających uprawnień do przebywania na imprezie lub zakłócających jej przebieg,
– ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego
mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny – w celu niezwłocznego przekazania ich Policji.

5. Punkt medyczny na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

6. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

7. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

8. Zakazane jest:
a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy;
b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy;
c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.

9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Zabrania się:
– wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
– wstępu na imprezę osobom wobec których obowiązują orzeczenia zakazujące wstępu na imprezy masowe lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania takich imprez,
– wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
– wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych napojów w opakowaniach szklanych, puszek (dopuszcza się wnoszenie napoi bezalkoholowych o pojemności do 0,5 litra w butelkach plastikowych bądź w kartonach, oryginalnie zamkniętych),
– wchodzenia i siadania na szklanych elementach małej architektury znajdujące się na terenie imprezy,
– wnoszenia środków lub substancji psychotropowych,
– używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
– palenia tytoniu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami,
– używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
– wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym,
– wprowadzania zwierząt,
– wprowadzania rowerów.

11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów imprezy oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

12. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów promocji miasta Oświęcim.

13. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w ramach działalności promocyjnej miasta Oświęcim. Osoby nie wyrażające zgody na utrwalenie wizerunku nie mogą wejść na teren imprezy.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.

16. Regulamin „JESIENI OŚWIĘCIMSKIEJ” udostępniony jest dla osób zainteresowanych w punkcie informacyjnym na terenie imprezy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.oswiecim.pl. Bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy regulamin zostanie wywieszony w widocznych miejscach na terenie imprezy.

17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

18. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.