14.06.2018

Oświęcim. Zapraszamy na rynek na mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Strefa będzie do końca mistrzostw

Miejska Strefa Kibica jest już gotowa. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego, radosnego kibicowania. Inauguracja strefy już dzisiaj. Zapraszamy o godzinie 17 na mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 pomiędzy drużynami Rosji i Arabii Saudyjskiej. 

 

Mecze piłkarskie Mistrzostw Świata w Piłkę Nożną – Rosja 2018 planowane do emitowania w Miejskiej Strefie Kibica na Rynku w Oświęcimiu

Czwartek, 14. czerwca 2018:
17:00 ROSJA- ARABIA SAUDYJSKA

Piątek, 15 czerwca 2018:
14:00 EGIPT- URUGWAJ
17:00 MAROKO – IRAN
20:00 PORTUGALIA – HISZPANIA

Sobota, 16 czerwca 2018:
12:00 FRANCJA – AUSTRALIA
15:00 ARGENTYNA – ISLANDIA
18:00 PERU – DANIA
21:00 CHORWACJA -NIGERIA

Niedziela, 17 czerwca 2018:
14:00 KOSTARYKA – SERBIA
17:00 NIEMCY – MEKSYK
20:00 BRAZYLIA – SZWAJCARIA

Poniedziałek, 18 czerwca 2018:
17:00 BELGIA – PANAMA
20:00 TUNEZJA – ANGLIA

Wtorek, 19 czerwca 2018:
17:00 POLSKA – SENEGAL
20:00 ROSJA – EGIPT

Środa, 20 czerwca 2018:
17:00 URUGWAJ – ARABIA SAUDYJSKA
20:00 IRAN – HISZPANIA

Czwartek, 21 czerwca 2018:
17:00 FRANCJA – PERU
20:00 ARGENTYNA – CHORWACJA

Piątek, 22. czerwca 2018:
17:00 NIGERIA – ISLANDIA
20:00 SERBIA – SZWAJCARIA

Sobota, 23 czerwca 2018:
14:00 BELGIA – TUNEZJA
20:00 NIEMCY – SZWECJA
17:00 KOREA PŁD. – MEKSYK

Niedziela, 24 czerwca 2018:
14:00 ANGLIA – PANAMA
17:00 JAPONIA – SENEGAL
20:00 POLSKA – KOLUMBIA

Poniedziałek, 25 czerwca 2018:
16:00 URUGWAJ – ROSJA
20:00 IRAN – PORTUGALIA

Wtorek 26 czerwca 2018:
16:00 DANIA – FRANCJA
20:00 ISLANDIA – CHORWACJA

Środa, 27 czerwca 2018:
16:00 KOREA PŁD. – NIEMCY
20:00 SERBIA – BRAZYLIA

Czwartek 28 czerwca 2018:
16:00 ANGLIA – BELGIA
20:00 JAPONIA – POLSKA

Sobota, 30.czerwca 2018:
1/8 16:00 1A/2B
1/8 20:00 1C/2D

Niedziela, 1. lipca 2018:
1/8 16:00 1B/2A

Poniedziałek, 2. lipca 2018:
1/8 16:00 1E/2F

Wtorek, 3.lipca 2018;
1/8 16:00 1F/2E

Sobota, 7. lipca 2018:
1/4 16:00

Wtorek, 10. lipca 2018:
1/2 20:00

Środa, 11. lipca 2018:
1/2 20:00

Sobota, 14. lipca 2018:
BRĄZ 16:00

Niedziela, 15. lipca 2018:
FINAŁ 17:00


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE

Miejskiej Strefy Kibica na Rynku”

oraz

Kina Letniego na Rynku”

I. Informacje ogólne:

1. Organizator: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2

2. Nazwa imprezy, termin i miejsce realizacji:

Miejskiej Strefy Kibica na Rynku” tzn. niekomercyjne pokazy publiczne meczów w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Rosji – 14 czerwca do 15 lipca 2018r. – Rynek Główny w Oświęcimiu

– „Kino Letnie na Rynku” – 1 – 8 lipca 2018r. – Rynek Główny w Oświęcimiu.

II. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w okresie od 14 czerwca do 15 lipca 2018r., będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane są imprezy pn. „Miejska Strefa na Rynku” oraz „Kino Letnie na Rynku”.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie imprezy, poprzez określenie zasad zachowania się osób tam przebywających.

3. Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora: Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie kina plenerowego:

1. Pokazy odbywające się na terenie „Miejskiej Strefy na Rynku” oraz „Kina Letniego na Rynku” mają charakter otwarty z ograniczoną ilością miejsc – 150 osób.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.

3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

4. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby porządkowe Organizatora.

5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności powinny przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

6. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren imprezy, bez podawania uzasadnienia osobom:

a) zachowującym się agresywnie,

b) których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

c) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób.

7. Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy.

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania:

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

b. materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;

c. napojów alkoholowych;

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych;

e. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.

10. Zakazuje się wprowadzanie rowerów.

11. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie imprezy na własne ryzyko.

12. Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej na terenie imprezy.

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatora lub służby porządkowe oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

17. Regulamin „Miejskiej Strefy na Rynku” oraz „Kina Letniego na Rynku” udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: www.um.oswiecim.pl

18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

19. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. Wejście na teren Strefy lub Kina jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na takich polach eksploatacji jak: internet, portale społecznościowe i w celu dokumentacyjnym oraz w celu promocyjnym Miasta Oświęcim.

18. Wizerunek osób będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ochronie danych osobowych dla celów organizacji, dokumentacji oraz promocji Miasta Oświęcim.

19. Przetwarzany będzie jedynie wizerunek osób biorących udział w przedsięwzięciu.

20. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,

21. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, numer telefonu 33 84-29-307

22. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

23. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14, poz. 67).

24. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych z uwzględnieniem przepisów prawa.

25. Osoba, która stwierdzi, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26. Dane osobowe przetwarzane w ramach programu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu.