01.12.2011

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r.

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012".
 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012".
 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2011 r.  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 56.135,00
a) Ferie zimowe 2012

Organizacja  wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii zimowych; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a sposób organizacji i miejsce wypoczynku muszą spełniać wymogi  określone w przepisach szczegółowych.
Organizator wypoczynku jest zobowiązany zgłosić wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce jego organizacji. Kopię potwierdzenia zgłoszenia do kuratorium organizacja ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim do 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W przypadku jej niedostarczenia Miasto odstąpi od wsparcia realizacji zadania. Do sprawozdania z realizacji zadania organizator jest zobowiązany załączyć listę uczestników wypoczynku. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla mieszkańców miasta Oświęcim.
Termin: 13 – 26 lutego 2012 r.

b)Wakacje letnie 2012
Organizacja  wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich; osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a sposób organizacji i miejsce wypoczynku muszą spełniać wymogi  określone w przepisach szczegółowych.
Organizator wypoczynku jest zobowiązany zgłosić wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny
do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce jego organizacji. Kopię potwierdzenia zgłoszenia do kuratorium organizacja ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim do 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W przypadku jej niedostarczenia Miasto odstąpi od wsparcia realizacji zadania. Do sprawozdania z realizacji zadania organizator jest zobowiązany załączyć listę uczestników wypoczynku. Dotacja może zostać przeznaczona tylko dla mieszkańców miasta Oświęcim.
Termin: 30 czerwca – 31 sierpnia 2012 r.

2.Turystyka i krajoznawstwo, w tym:
2a.Preferowana organizacja imprez i wyjazdów turystycznych
– 2.000,00 zł

wyjazdy ogólnodostępne dla mieszkańców miasta. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.
Termin: I-IV kwartał  2012 r.

2b. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta – 10.000,00 zł
Punkt Informacji Turystycznej powinien być zlokalizowany w rejonie Starego Miasta w Oświęcimiu, łatwo dostępny, czynny 7 dni w tygodniu, w godz od 11:00 do 17:00.
Zadaniem PIT będzie w szczególności:

 • obsługa turystów w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych miasta Oświęcim, bazie hotelowej, gastronomicznej, itp.,
 • obsługa przewodnicka po trasach turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu dla zewnętrznych grup turystycznych  (dopuszcza się możliwość częściowej odpłatności) oraz dla grup szkolnych z miasta Oświęcim (nieodpłatnie),
 • dystrybucja materiałów promocyjnych o Oświęcimiu udostępnionych przez Urząd Miasta,
 • przygotowanie i realizacja min. 2 imprez dla mieszkańców miasta Oświęcim promujących turystykę w tym jedną z okazji Światowego Dnia Turystyki,
 • opieka i bieżące utrzymanie tras turystycznych wyznaczonych w Oświęcimiu,
 • bieżąca współpraca z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej i Wydziałem Promocji Miasta. 

Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. Obsługa turystów powinna być prowadzona w języku polskim, angielskim, niemieckim. 
Termin: 1 marca – 30 listopada  2012 r.

3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 350.640,00 zł
3a. Szkolenie sportowe:
Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcimia mającego na celu udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy lub podmioty upoważnione.  Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.  Miejsce i warunki prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny.

Organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwo w zawodach wynikających z kalendarzy imprez polskich związków sportowych.
Termin: I-IV kwartał 2012 r.

3 b. Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych, imprez, turniejów – 45.000,00

(z wyłączeniem imprez w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia). Dotacja może zostać przyznana na organizację na terenie miasta Oświęcim ogólnodostępnych imprez sportowych, umożliwiających rodzinne spędzenie czasu wolnego, promujących aktywny styl życia; imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa imprez. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych.
Termin: I-IV kwartał 2012 r.   

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 19.630,00 zł
a) Organizacja działań kulturalnych w tym m.in.: festynów, wystaw, koncertów, konferencji, spotkań, konkursów – preferowane przedsięwzięcia ogólnodostępne. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych.

b) Opracowanie wydawnictw w tym m.in.: publikacji historycznych, książek, albumów muzycznych – opracowania  powinny być związane z miastem Oświęcim poprzez poruszaną tematykę lub autora (autorów). Oferent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wpływie opracowania na promocję Miasta Oświęcim. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania opracowania, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji oraz przedłożenia projektu opracowania w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim. 
Termin: I-IV kwartał 2012 r.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 6.000,00 zł
Organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę i tradycje miast partnerskich Oświęcimia, w tym organizacja spotkań mieszkańców tych miast z  mieszkańcami Oświęcimia. Imprezy muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych. Dotacja udzielona będzie na pokrycie kosztów programowych oraz pokrycie kosztu transportu przy wyjazdach zagranicznych.
Termin: I-IV kwartał 2012 r.

6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 371.500,00 zł
a)organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. 
Zadanie należy realizować:

 • w świetlicy z programem opiekuńczo-wychowawczym,
 • we wszystkie dni robocze, minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni funkcjonowania placówki może być dostosowana do lokalnych potrzeb),
 • na terenie oraz dla dzieci i młodzieży z miasta Oświęcim,

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania. Świetlice  muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych  (Dz. U. Nr 201 poz. 1455).
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

b)organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć oraz programów o charakterze profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
Zadanie należy realizować:

 • we wszystkie dni robocze, minimum 6 godzin dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni funkcjonowania placówki może być dostosowana do lokalnych potrzeb),
 • na terenie oraz dla dzieci  i młodzieży z miasta Oświęcim,

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych  (Dz. U. Nr 201 poz. 1455).
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.


c) organizowanie zajęć integracyjnych oraz organizacja czasu wolnego dla rodzin z problemem uzależnień. 
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po  5 godzin dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

d) wspieranie osób, rodzin z problemem uzależnień oraz znajdujących się w kryzysie  poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej  i prawnej.
Zadanie należy realizować minimum 4 razy w tygodniu  po 4 godziny dziennie, na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

e) prowadzenie zajęć, sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w celu aktywizacji środowisk lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadanie należy realizować minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni, godzin można dostosować do lokalnych potrzeb), na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę oraz lokal zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012r.

7. Ochrona i promocja zdrowia w tym ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – 149.505,00 zł
a) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. 

Zadanie należy realizować:

 • na terenie miasta Oświęcim,
 • dla dzieci, młodzieży, dorosłych – mieszkańców Oświęcimia,

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę zapewniającą możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

b) działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia
Zadanie należy realizować:

 • na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać kadrę zapewniającą możliwość prawidłowej realizacji zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r. 

c) ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby                              
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt przystosowany do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

d)ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
Zadanie należy realizować:

 • na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
 • od poniedziałku do piątku  minimum 4 godziny dziennie (w uzasadnionych przypadkach ilość dni można dostosować do lokalnych potrzeb).

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 63.687,00 zł

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu:

Zadanie należy realizować:

 • na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
 • poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie zabiegów rehabilitacyjnych,
 • poprzez wykonywanie minimum 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta w zależności od potrzeb, zabiegów pielęgniarskich.

Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt zapewniający możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
Termin: od stycznia do grudnia 2012 r.

9a. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 3.000,00 zł:
opieka nad bezdomnymi kotami: dokarmianie  bezpańskich kotów, podejmowanie działań mających na celu  zmniejszenie populacji bezpańskich kotów – uruchomienie 8 punktów dokarmiania, pomoc wolontariuszy  (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, działania na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych – współorganizacja imprez: Dni otwarte schroniska, konkursy na temat poszanowania zwierząt w szkołach
i przedszkolach.
Termin: I-IV kwartał 2012 r.

9b. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 118.736,00 zł

utrzymanie schroniska przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim.
Zadanie obejmować będzie w szczególności:

 • zakup i przygotowanie karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku,
 • bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,
 • bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,
 • utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. Pomieszczeniu biurowym, kuchni  do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych.

prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie z przekazaną przez Urząd Miasta Oświęcim dokumentacją,
wykonywanie drobnych remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska – wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,

 • unieszkodliwianie odpadów komunalnych w ilości ok. 15 m3/rok  i nieczystości ciekłych w ilości ok. 5 m3/rok,

podpisanie umowy oraz ścisła współpraca z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi i praktykowanymi wymogami w tym zakresie.- zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie, a w okresie godowym 1 x na tydzień, prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,

 • wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Miejskiej dokonującego zgłoszenia ze wskazanie podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły,
 • zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg, chodników, parkingów lokalnych, powiatowych na terenie miasta Oświęcimia na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,

schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele i święta).
Termin: I-IV kwartał 2012 r.

Razem 1.195.833,00
Kwoty przeznaczone na dotacje są określone w budżecie miasta Oświęcim na 2012 rok.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie  n/w warunki:
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
 • posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 • nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012”.

4. Dotacje w kwocie 100.000 zł i powyżej są przekazane w transzach. Przekazanie kolejnej transzy dotacji następuje po złożeniu sprawozdania częściowego z przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. W związku z udzieleniem dotacji Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania w przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzory ofert dostępne są:

 • na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
 • na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
 • w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 51

b) załączniki do oferty  (obowiązkowe):

 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);

 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
 • do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy;
 • dodatkowo do ofert na zadanie „szkolenie sportowe” należy dołączyć: listę zawodników z podziałem

na kategorie wiekowe i określeniem grupy rozgrywkowej oraz  w terminie składania oferty lub najpóźniej w dniu podpisania umowy plan zajęć szkoleniowych.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2012 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2011 r.
Oferty  przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

Koperta powinna być oznaczona: 

 • nazwą organizacji lub pieczęcią
 • dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2012" 

 
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1- 5: Krystyna Płachta, Aleksandra Sołtysik tel. 33 842 91 51,
zadania 6-8: Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,
zadanie 9: Agata Jezior tel. 33 842 91 23.

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:

 • terminowość i formę złożenia oferty, 
 • zgodność wymaganych podpisów,
 • kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – 0,1
2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – 0,1,2,3
3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0,1,2,3
4. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5. Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0,1,2,3
6. Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0,1,2,3
Maksymalna ilość punktów 16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa udzieli rekomendacji jedynie tym organizacjom pozarządowym, których oferta – zgodnie  z wyżej wymienionymi kryteriami – otrzyma minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2012 r.
Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja                          o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. Organizacje mogą żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest
do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy.  Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miasta Oświęcim minimum na 14 dni przed wystąpieniem zmian.

V. Informacja  o zrealizowanych w latach 2010 i 2011  zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
57.742,00 zł – 2010 r.
58.319,00 zł – 2011 r.
2. Turystyka i krajoznawstwo
8.291,00 zł – 2010 r.
8.374,00 zł
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
532.350,00 zł – 2010 r.
537.674,00 zł – 2011 r.
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
25.698,00 zł – 2010 r.
476.055,00 zł – 2011 r.
5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności współpracy z miastami partnerskimi,
10.000,00 zł – 2010 r.
10.000,00 zł – 2011 r.
6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
300.000,00 zł – 2010 r.
303.000,00 zł
7. Promocja zdrowia: propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
14.000,00 zł – 2010 r.
13.200,00 zł – 2011 r.
8. Opieka i rehabilitacja osób chorych w domu
62.186,00 zł – 2010 r.
62.808,00 zł – 2011 r.
9. Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby
25.000,00 zł – 2011 r.
10. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
112.452,00 zł – 2010 r.
114.517,00 zł – 2011 r.
11. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz  zbieranie potrąconych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim    
 104.358,00 zł – 2010 r.
120.000,00 zł – 2011 r.

Łącznie:
1.227.077,00 zł – 2010 r.
1.728.947,00 zł – 2011 r.

                                                                                                        Prezydent Miasta Oświęcim

Oświęcim, 1 grudnia 2011 r.